I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu (dále jen software)

………………………

Podle této smlouvy získáváte právo užívat software po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. POZOR! Počítačové programy, na něž se tato smlouva vztahuje, jsou autorskými díly chráněnými ustanoveními autorského zákona.

II. Podmínka platnosti

Nutnou podmínkou platnosti této smlouvy je, že jste oprávněnými uživateli alespoň jednoho kusu software, tedy jedné sady instalačního balíčku software.

III. Oprávnění, které touto smlouvou získáváte:
 1. provozovat rozmnoženiny software včetně hmotných nosičů záznamu (diskety, CD-ROM) současně pouze na jednom počítači, tak dlouho, dokud budete respektovat podmínky této smlouvy;
 2. pořídit si rozmnoženiny software je dovoleno, potřebujete-li tyto rozmnoženiny pro vlastní provoz programu na počítačích podle bodu a) uvedeného výše za účelem vykonávání funkcí programu, a dále pro archivní účely, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena nebo zničena nebo jinak znehodnocena.
IV. Podmínky užívání programu:
 1. Uživatel nesmí Program užívat pro pronájem, půjčování, leasing, jako zástavu nebo pro poskytování služeb sdílení času a s využitím jiných technologií. V případě užívání firmou, poskytující účetní nebo obdobné služby, může tato firma zpracovávat Programem data svých klientů.
 2. Na základě této smlouvy nabývá uživatel pouze právo používat program a nenabývá žádná osobnostní, ani majetková práva k němu. Vykonavatelem všech práv k programu zůstává po celou dobu trvání užívacího práva uživatelem VYDAS-software.
 3. Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za jakékoliv porušení práv společnosti VYDAS-software nebo autorů programu, němuž by došlo v důsledku porušení těchto ustanovení.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat všechny právní normy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, které pro programy počítačů, databáze a dokumentaci k nim stanoví platné zákony ČR, zejména autorský zákon.
 5. Uživatel se zavazuje, že bude všemocně nápomocen společnosti VYDAS-software při ochraně práv k autorským dílům a jiných práv k duševnímu vlastnictví.
 6. Uživatel bere na vědomí, že práva udělená uživateli na základě této smlouvy se vztahují výhradně na užívání programu uživatelem a nesmí být převedena nebo přenesena na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu společnosti VYDAS-software. Uživatel dále bere na vědomí, že nemá právo udělit třetí straně ani dílčí právo k užívání programu bez předchozího písemného souhlasu společnosti VYDAS-software.
VI. Kontrola

Uživatel je povinen umožnit zástupci společnosti VYDAS-software provedení kontroly, zda je program používán podle podmínek daných smlouvu a ostatními ujednáními, včetně tohoto.

VII. Jednání, které je zejména zakázáno:

 1. provozovat software na více počítačích současně než je dovoleno v této smlouvě;
 2. pořizovat rozmnoženiny software s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a dále je šířit;
 3. jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software, a jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo povolených zákonem;
 4. půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se software.
VIII. Odpovědnost fy VYDAS
 1. VYDAS nese plnou odpovědnost za chyby způsobené vnitřní vadou programu, nejvýše však do výše pořizovací ceny programu;
 2. VYDAS nenese žádnou odpovědnost za chyby způsobené chybnými vstupními údaji nebo zásahy uživatele do datových souborů;
 3. VYDAS se zavazuje provádět pravidelné aktualizace software za podmínek, stanovených v této smlouvě.
IX. Vyhrazené ukončení platnosti
 • Společnost VYDAS může s okamžitou platností ukončit a zrušit veškeré smluvní vztahy a ostatní ujednání, jestliže uživatel porušuje některou z podmínek a ustanovení tohoto licenčního ujednání a nezajistí nápravu do 5ti dnů po obdržení písemného vyrozumění, ve kterém ho společnost VYDAS-software upozorní na nedodržování licenčních podmínek a jasně určí a označí příčinu.
 • Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy, zanikají dnem ukončení platnosti smlouvy i veškerá práva uživatele k užívání programu.
 • Ukončení platnosti této smlouvy nebo zánik práv k užívání programu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit všechny platby, ke kterým vznikla povinnosti před ukončením platnosti smlouvy, resp. Práva k užívání programu.
 • Skončí-li platnost tohoto a ostatních ujednání nebo práv k užívání programu, je uživatel povinen:

– ukončit užívání programu

– do 10 dnů vrátit společnosti VYDAS-software nebo zničit příslušné programy a všechny jejich kopie, úplné nebo dílčí na všech typech nosičů ať již byly modifikovány či nikoliv, včetně dokumentací v tištěné i elektronické podobě.

 

X. Záruky

VYDAS-software poskytuje uživateli v souvislosti s licencí k programu následující záruky:

 • Uživatel tímto výslovně potvrzuje, že se seznámil s popisem, vlastnostmi, funkčností a chováním programu a že tyto charakterové vlastnosti akceptuje.
 • U programu, kde kterému je uděleno právo k užívání ručí VYDAS-software po dobu trvání smlouvy že program, pokud nedojde k jeho jakékoliv modifikaci uživatelem, bude vykonávat funkce popsané a stanovené podle doporučené či odsouhlasené specifikace.
 • VYDAS-software zaručuje, že bude neustále sledovat vývoj legislativy ČR a operačních systémů, pod nimiž je program provozován v souladu s tím provádět průběžnou aktualizaci všech existujících funkčností programu.
 • v případě uzavření smluv o datové, či rozšířené datové podpoře, vychází servisní služby a podpora z těchto uzavřených a platných smluv a dále dle platného ceníku zveřejňovaného na webových stránkách společnosti VYDAS-software.
 • Záruka se nevztahuje na obnovení dat zpracovávaných programem nebo jinými programy na sdíleném hardware při poruše hardware, software nebo paměťových médií; odpovědnost za zálohování dat je plně na uživateli.

 


 

Právní doložky

Copyright © 1994-2015 VYDAS – software s.r.o., Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou, 285 22 CZ.
Všechna práva vyhrazena.

Tímto se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentů a související grafiky z tohoto WWW serveru, za předpokladu, že:

 • výše uvedené označení autorských práv a text tohoto povolení bude na každé kopii tohoto dokumentu
 • dokumenty a související grafika z tohoto serveru budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům
 • žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny
 • žádná grafika z tohoto serveru nebude využívána, kopírována ani šířena odděleně od souvisejícího textu.

Všechna práva, kromě výše jmenovitě uvedených, jsou vyhrazena společnosti VYDAS – software s.r.o.

Použité ochranné známky a značky dalších firem

Microsoft je registrovaná známka, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (8.1) jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Názvy software a produktů dalších firem jsou jejich vlastnictvím a jsou chráněny jejich ochrannými známkami a značkami.