K ČEMU JE PROGRAM DOBRÝ?

Funkce programu lze rozdělit do tří na sebe vzájemně navazujících částí. První částí je pasportizace domů, bytů a nebytových prostor. Druhá část je evidence nájemníků a tvorba předpisů nájemného a třetí částí je sledování splatností nájemného a vyúčtování záloh na služby.

LZE PROGRAM SBN NAPOJIT NA ÚČETNICTVÍ?

Ano. Program SBN lze napojit na systém podvojného účetnictví, ekonomický systém POHODA od firmy Stormware z Jihlavy. Obecně lze ale program SBN propojit s jakýmkoliv účetním programem, který je upravitelný tak, aby bylo možné vzájemně mezi těmito programy, ať přímo nebo nepřímo, vyměňovat data o stavu účtové osnovy, předepsaném nájemném, přijatých platbách a evidenci nájemníků. Specifikaci datového rozhraní lze na vyžádání dodat.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Program SBN – Správa bytů a nemovitostí (dále jen „SBN“) je navržen jak pro malá bytová družstva vlastníků bytů jednoho domu (základní licence do 50 evidenčních jednotek), tak pro větší organizace, které spravují desítky až stovky bytů v jedné nebo více správách bytového fondu.

CO JE PŘEDMĚTEM PASPORTIZACE?

Z jednotlivých domů, bytů a nebytových prostor je vytvářen strom, ve kterém jsou zobrazovány v základní úrovni pasporty samostatných domů nebo domů s více vchody (čísly popisnými nebo orientačními). V další úrovni jsou zobrazována na podlaží. Na nejnižší úrovni jsou zobrazovány pasporty bytů a nebytových prostor. Domy nebo bloky domů lze seskupovat do dalších vyšších skupin, se kterými lze dále pracovat, jako by byly samostatným domem. V jednotlivých pasportech se poté zadávají údaje o vybavení domů, bytů a nebytových prostor, údaj o druhu vlastnictví, podklady pro předpis nájemného (měsíční platby), stavy měřidel a řada dalších. Všechny údaje se zadávají a uchovávají s daty platnosti. Je tak vždy k dispozici informace o tom, jak údaj vypadal před svou změnou. V pasportech se zadává řada dalších údajů, ze kterých se vychází při sledování nákladů na byty, co se kdy měnilo, co se kdy má měnit či opravovat.

PRACUJE PROGRAM SBN SE SOUBORY SIPO?

Program SBN pracuje se třemi typy souborů formátu SIPO 2000. Z programu lze vytvářet hlavní kmenový soubor plateb a k němu poté změnový soubor. Tyto soubory jsou vytvářeny z evidence předepsaných plateb automaticky nebo na vyžádání. Do programu lze zpět načítat soubor přijatých plateb. Tyto platby jsou zařazovány do evidence přijatých plateb a následně na vyžádání exportovány do účetnictví.

CO A JAK SE PŘENÁŠÍ DO ÚČETNICTVÍ?

Do účetnictví jsou přenášeny předpisy nájemného, které se účtují jako pohledávky za nájemce do zvolené dokladové řady. Během přenosu předpisů plateb je synchronizován registr nájemníků a ostatních adres v evidenci SBN s adresářem účetního programu, aby mohlo být prováděno jednoznačné dohledávání jednotlivých záznamů a nájemníků. Dále je možné do účetnictví přenášet záznamy z tabulky přijatých plateb a tím provádět „úhrady“ předepsaných plateb.

JAK SE ŘEŠÍ DÍLČÍ PLATBY OD NÁJEMCŮ?

Pokud nájemce nezaplatí předepsanou částku v plné výši, provádí program SBN automatické přiřazení částí plateb podle nastavených priorit v předpisu platby. Toto automatické přiřazení je možné vyřadit a provést přiřazení ručně.

JAK ZJISTÍM, KDO PLATÍ A KDO NE?

Platební morálku jednotlivých nájemců zjistíte buď ze sestavy saldo v účetnictví nebo otevřením karty nájemce a vytvořením statistiky předepsaných a přijatých plateb. Druhou variantou je vytvoření přehledové sestavy za určité období a dům, kde se souhrnně zobrazují hodnoty předepsaného a zaplaceného nájemného.

JAK SE PROVÁDÍ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Vyúčtování zaplacených záloh se provádí podle metod, zadaných u jednotlivých druhů služeb. Pokud je potřeba, je možné během vlastního vyúčtování změnit použitou metodu. Výpočty je možné provádět podle poměrových měřidel (přímé hodnoty nebo poměry rozdílů), podle počtu obyvatel bytu nebo podle podlahové plochy. Vyúčtování každého druhu služby se provádí samostatně a z těchto samostatných přehledů je vytvářen souhrnný přehled předepsaných záloh a skutečných nákladů. V případě vazby na účetnictví je možné zjistit skutečné náklady a přijaté platby ze zaúčtovaných dokladů.