Popis situace

Letos, tj. v roce 2015, byla po dlouhé době v eurozóně zaznamenána deflace. To způsobilo, že výpočet nových hodnot předpisů plateb snižoval částky místo jejich navýšení nebo ponechání bez změny. Snižování ale není z pohledu vlastníků žádoucí a je potřeba tomu zabránit.

Provedená opatření

Opaření k zamezení nežádoucímu snížení předpisů byla provedena na dvou místech. V evidenci smluv v nastavení podmínek indexace každé smlouvy a pak v samotném nástroji pro výpočet indexace smluv z modulu Správy budov.

Evidence smluv

Do nastavení podmínek indexace smlouvy byl přidán nový přepínač „Povolen režim deflace„. Tento přepínač je aktivní pouze v případě, že minimální procento indexace je nulové. Pokud je hodnota nenulová, potom deflace nemůže nikdy nastat.

Nastavení podmínek deflace ve smlouvě

Nastavení podmínek deflace ve smlouvě

V případě, že by byl přepínač v aktivní polože, a bylo by nastaveno nenulové minimální procento indexace, potom se tento přepínač zablokuje a přepne do neaktivní polohy. V rámci aktualizace systému jsou všechny smlouvy převedeny do neaktivního deflačního režimu.

Indexace evidence smluv

Dialogové okno nastavení podmínek výpočtu indexace a samotný výpočet byly doplněny o podmíněné povolení režimu deflace pomocí přepínače „Povolit deflaci„. Dále byl přidán sloupec zobrazení povolené deflace ve smlouvě.

Výpočet indexace smluv

Výpočet indexace smluv

Při běžném výpočtu je přepínač vypnut. Pokud během výpočtu program zjistí výskyt deflace, upozorní uživatele, že k této situaci došlo. Pokud smlouva nemá povolen režim deflace, pak je index nastaven na nulu a k žádnému snížení nedojde. Pokud ale smlouva povolení má, bude nová částka vypočtena podle aktuálního indexu.

V případě, že bude přepínač „Povolit deflaci“ v aktivním režimu (zatržený), potom se k nastavení smlouvy nebude přihlížet a výpočet snížení částky se provede. I v tomto případě bude znovu uživatel upozorněn, že byla nalezena deflační hodnota indexu.